Proposed flight lists of Regular workers for 2023 Dec.10,11,12 & 13 (मिति २०८० मंसिर २४,२५,२६ र २७ गतेको लागि प्रस्ताबित)

(2023-12-10,12&13) Proposed lists of RW(Manu) डाउनलोड गर्नुहोस् ।

(2023-12-11&12) Proposed lists of RW(Agri) डाउनलोड गर्नुहोस् ।

Published Date Title Download
December 3, 2023 4:35 PM Proposed flight lists of Regular workers for 2023 Dec.10,11,12 & 13 (मिति २०८० मंसिर २४,२५,२६ र २७ गतेको लागि प्रस्ताबित) N/A
November 29, 2023 2:38 PM २०८० मंसिर १८,१९ र २० गते (तदानुसार 04,05 & 06 Dec. 2023) मा द.कोरिया जाने कामदारहरुको लागि सूचना । N/A
November 28, 2023 3:24 PM Proposed flight lists of Regular workers & Committed workers for Dec.04,05 & 06 2023(मिति २०८० मंसिर १८,१९ र २० गतेको लागि प्रस्ताबित) N/A
November 24, 2023 4:10 PM २०८० मंसिर १२ गते (तदानुसार 28 Nov. 2023) मा द.कोरिया जाने कामदारहरुको लागि सूचना । N/A
November 23, 2023 2:35 PM Additional Proposed flight lists of Regular workers(Manu) for Nov.28, 2023(मिति २०८० मंसिर १२ गतेको लागि थप नामावली प्रस्ताबित) N/A
November 21, 2023 1:15 PM Proposed flight lists of Regular workers(Manu) for Nov.28, 2023(मिति २०८० मंसिर १२ गतेको लागि प्रस्ताबित) N/A
November 10, 2023 2:50 PM २०८० मंसिर ०३ र ०६ गते (तदानुसार 19, & 22 Nov. 2023) मा द.कोरिया जाने कामदारहरुको सूचना । N/A
November 7, 2023 2:45 PM Proposed flight lists of Committed workers for Nov 22, 2023 (२०८० मंसिर ०६ गतेको लागि प्रस्तावित) N/A
November 5, 2023 4:23 PM २०८० कार्तिक २६ र २९ गते (तदानुसार 12, & 15 Nov. 2023) मा द.कोरिया जाने कामदारहरुको सूचना । N/A
October 13, 2023 3:20 PM २०८० कार्तिक ०५, ०६ र ०८ गते (तदानुसार 22, 23 & 25 Oct. 2023) मा दक्षिण कोरिया जाने कामदारहरुको लागि सूचना । N/A
October 10, 2023 3:17 PM Proposed flight lists of Regular and Committed workers for Oct 22,23 & 25 , 2023(मिति २०८० कार्तिक ०५,०६ र ०८ गतेको लागि प्रस्तावित) N/A
September 25, 2023 5:17 PM २०८० असोज १७,२२,२४ र २८ गते (तदानुसार 04,09,11 & 15 Oct. 2023) मा कोरिया जाने कामदारहरुको सूचना । N/A
September 19, 2023 11:50 AM Proposed flight lists of Regular and Committed workers for Oct 04,09,11 & 15 , 2023(मिति २०८० असोज १७,२२,२४ र २८ गतेको लागि प्रस्तावित) N/A
September 10, 2023 5:20 PM २०८० भाद्र ३१, असोज १ र ३ गते (तदानुसार 17, 18 & 20 Sep. 2023) मा द.कोरिया जाने कामदारहरुको सूचना ।।। N/A
September 9, 2023 10:00 AM Proposed flight lists of Regular and Committed workers for Sep 17,18 & 20 , 2023(मिति २०८० भाद्र ३१, असोज १ र ३ गतेको लागि प्रस्तावित) N/A
August 23, 2023 4:00 PM २०८० भाद्र १७,१८ र २५ गते (तदानुसार 03,04 & 11 Sep. 2023) मा द.कोरिया जाने कामदारहरुको सूचना ।।। N/A
August 22, 2023 12:05 PM Proposed flight lists of Regular and Committed workers for Sep. 03,04 & 11 ,2023(मिति २०८० भदौ १७,१८ र २५ गतेको लागि प्रस्ताबित) N/A
August 18, 2023 2:29 PM मिति २०८० भाद्र 10,11 र 13 गते (तदानुसार अगष्ट २7,२8 र 30, २०२३) मा कोरिया जाने कामदारहरुको लागि सूचना !!! N/A
August 17, 2023 10:40 AM Additional Proposed flight lists of Regular and Committed workers for Aug 27,28 &30 ,2023(मिति २०८० भदौ १०,११ र १३ गतेको लागि थप नामावली प्रस्ताबित)) N/A
August 12, 2023 11:50 AM मिति २०८० भाद्र ०३,०४ र ०६ गते (तदानुसार अगष्ट २०,२१ र २३, २०२३) मा कोरिया जाने कामदारहरुको लागि सूचना !!! N/A
August 8, 2023 3:48 PM Proposed flight lists of Regular and Committed workers for Aug 20,21 &23 ,2023(मिति २०८० भदौ ३,४ र ६ गतेको लागि प्रस्ताबित)) N/A
August 6, 2023 12:28 PM मिति २०८० साउन २८ र ३१ गते (तदानुसार अगष्ट १३ र १६, २०२३) मा कोरिया जाने कामदारहरुको लागि सूचना !!! N/A
August 1, 2023 11:40 AM Proposed flight lists of Regular workers & Committed workers for Aug 13,16 & 21, 2023(२०८० श्रावण २८,३१ र भदौ ०४ गतेको लागि प्रस्ताबित) N/A
July 30, 2023 1:05 PM २०८० साउन २१,२२ र २४ गते (06,07 & 09, Aug 2023) मा कोरिया जाने कामदारहरुको लागि सूचना । N/A
July 26, 2023 3:35 PM Proposed flight lists of Regular workers and Committed workers for Aug 06-07 & 09, 2023 (२०८० श्रावण २१,२२ र २४ गते ) N/A
July 21, 2023 3:52 PM २०८० साउन १४,१५ र १७ गते (तदानुसार 30,31 Jul & 02 Aug, 2023) मा कोरिया जाने कामदारहरुको लागि सूचना । N/A
July 19, 2023 1:30 PM Proposed flight lists of Regular workers and Committed workers for july 30,31 & Aug 02, 2023 (२०८० श्रावण १४,१५ र १७ गते) N/A
July 14, 2023 3:35 PM २०८० साउन ०८ र १० गते (तदानुसार 24 & 26 Jul 2023) मा कोरिया जाने कामदारहरुको लागि सूचना । N/A
July 12, 2023 11:00 AM Proposed flight lists of Committed Workers for July 26, 2023 (२०८० श्रावण १० गते ) N/A
July 10, 2023 5:35 PM Proposed flight lists of Regular workers for July 24, 2023 (२०८० श्रावण ०८ गते । ) N/A